Welcome to our website

106 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବକ୍ସ 4 ଆଣ୍ଟି-ସ୍କିଡ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ରେ ସହିତ 106 ରମି ଗେମ୍ ସେଟ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

KAILE 106 Rummy Tiles Game, Rummy Cube ଆଲୁମିନିୟମ୍ କେସ୍ ଏବଂ 4 ଆଣ୍ଟି-ସ୍କିଡ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ରେ ସହିତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଗେମ୍ ବାହ୍ୟ ରଙ୍ଗ ସେଟ୍ କରେ |

DURABLE: ମେଲାମାଇନ୍ ରମି କ୍ୟୁବ୍ ଟାଇଲଗୁଡିକ ଦୃ urdy ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଠନ ସହିତ ପଥର ପରି, ଟାଇଲଗୁଡିକରେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଭଲ ଚିତ୍ରିତ ନମ୍ବରଗୁଡିକ ସ୍ଥାୟୀ କାଠ ଟାଇଲ୍ ହେବ |

4 ANTI-SKID TRAYS: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେର ଚେହେରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ରମି କ୍ୟୁବ୍ ଖେଳ ସମୟରେ ଟ୍ରେରୁ ଖସିଯିବାକୁ ରୋକିଥାଏ |

ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ସୁବିଧାଜନକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ସହିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ଲିଭର ଆଲୁମିନିୟମ୍ କେସ୍ 4 ଟି ଟ୍ରେ ଏବଂ 106 ପଥର ପରି ଟାଇଲରେ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ |ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଲବ, ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଶିବିର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

ସୁଇଟାବଲ୍ କ୍ରୋଡ୍: ସମସ୍ତ ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରମି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଡ ଖେଳ |ବନ୍ଧୁମାନେ ଖାଉଟି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଖେଳିପାରନ୍ତି;ପାରିବାରିକ ସମୟରେ ପିତାମାତା ଏହାକୁ ଖେଳିପାରନ୍ତି |ରମି କ୍ୟୁବ୍ ସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ମଜା ଆଣିପାରେ |

ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି: ଆମର କମ୍ପାନୀ ସର୍ବଦା ଗ୍ରାହକଙ୍କ 100% ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅନୁସରଣ କରେ |ତେଣୁ, ଆମେ 30 ଦିନର ମାଗଣା ରିଟର୍ନ ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରମି କ୍ୟୁବ୍ ସେଟ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରସ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରିବୁ କି?


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

v

ପାରାମିଟରଗୁଡିକ

ମଡେଲ୍ | ଭ୍ରମଣ ଆଲୁମିନିୟମ ବାକ୍ସ ସହିତ ରମି ଖେଳ ସେଟ୍ |
ସାମଗ୍ରୀ ମେଲାମାଇନ୍ |
ରୁମ୍ ଆକାର | 37 * 26 * 5 ମିମି |
ରଙ୍ଗ ହାତୀ ଦାନ୍ତ
ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | 106pcs ରମି, 4pcs ରମି ଟ୍ରେ, 8pcs ରମି ଟ୍ରେ ପାଦ |1 PC ଡାଇସ୍, 1 PC ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବାକ୍ସ |
ପ୍ୟାକିଂ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବାକ୍ସ ସହିତ 1 ସେଟ୍ ରମି, ତା’ପରେ ଏକ କାଗଜ ବାକ୍ସରେ |

ଏକ କାର୍ଟନରେ 10 ସେଟ୍ ରମି |

ନମୁନାଗୁଡିକ

rummy  (2)
rummy  (1)
f
main
rummy  (4)

FAQ

ପ୍ର: ଆପଣ କାରଖାନା କି?
ଉ: ହଁ, ଆମେ କାରଖାନା |
ପ୍ର: ମୁଁ ଜଣେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ, ମୁଁ କେବଳ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅର୍ଡର ପାଇଁ 100 ସେଟ୍ କିଣି ପାରିବି କି?
ଉ: ଆମେ କାରଖାନା, ତେଣୁ 100 ସେଟ୍ ଠିକ ଅଛି |
ପ୍ର: ଲୋଗୋ ପାଇଁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି |ଆପଣ ସେଗୁଡିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ କି?
ଉ: ସାଧାରଣତ log ଲୋଗୋଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରିତ / ଖୋଦିତ ହୋଇପାରେ, ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଲୋଗୋ ପଠାନ୍ତୁ |
ପ୍ର: ଦେୟ ବିଷୟରେ କିପରି?
ଉ: ସାଧାରଣତ 30 ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ 30% ଜମା ଏବଂ 70% ଦେୟ | ବଡ ଅର୍ଡର ଆମେ ବୁ can ାମଣା କରିପାରିବା, ଦୟାକରି ଅଧିକ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ପ୍ର: ଆପଣ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କି?
ଉ: ନିଶ୍ଚିତ, ନମୁନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମାଗଣା |
ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବାରେ ଅଛୁ, ଦୟାକରି ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ | ଆପଣଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଚାହିଁ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |