Welcome to our website

କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |

  • RAMI Solitaire ର ପରିଚୟ |

    ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନେକ କାର୍ଡ ଖେଳ ଯାହା 17 ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ଉଠିଥିଲା ​​ସମାନ ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଶ୍ ସେଟ୍ ଗଠନ କରିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ |ପ୍ରାଚୀନ ଚାଇନିଜ୍ ମହଜୋଙ୍ଗକୁ ରାମିର ଦୂର ପିତୃପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 19th ନବିଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ ଆଧୁନିକ ରାମି ମେକ୍ସିକୋରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ...
    ଅଧିକ ପଢ